bip.gov.pl
A A A K

BIP Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta nagłówka

Deklaracja zgodności strony interentowej bip.owidz.pl

Dostępność strony internetowej

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem http://bip.owidz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.owidz.pl zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością, chęci wystosowania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądania zapewnienia dostępności strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Marta Leczkowska
tel:+48519849145
grodziskoowidz@gmail.com

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-26Opublikował: Magdalena Cholewa
Publikacja dnia: 28.03.2021
Podpisał: Magdalena Cholewa
Dokument z dnia: 28.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 430