bip.gov.pl
A A A K

BIP Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Uchwała intencyjna w sprawie połączenia instytucji kultury

25.10.2019

UCHWAŁA NR XI/107/2019 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Grodziska Owidz i Zespołu Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art.9 ust.1 i ust.2, art.18 i art.19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 01 stycznia 2020 r. zamierza się połączyć Grodzisko Owidz z Zespołem Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim, dla których organizatorem jest Gmina Starogard Gdański i utworzyć instytucję kultury o nazwie: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz.
2. Uzasadnienie zamiaru i przyczyn połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Połączenie, o którym mowa w ust.1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań obu łączonych instytucji.
§ 2. Treść niniejszej uchwały intencyjnej wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starogard Gdański, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starogard Gdański oraz poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Grodziska Owidz oraz Zespołu Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Marzena Gornowicz


Załącznik do uchwały Nr XI/107/2019
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
UZASADNIENIE ZAMIARU I PRZYCZYN POŁĄCZENIA INSTYTUCJI KULTURY
Zespół Świetlic Wiejskich i Grodzisko Owidz są samorządowymi instytucjami kultury, które realizują zadania z zakresu kultury, rekreacji i sportu, dla których organizatorem jest Gmina Starogard Gdański. Oba podmioty działają w podobnym obszarze, a ich oferta skierowana jest w dużej mierze do zbliżonej grupy odbiorców. Intencją organizatora, Gminy Starogard Gdański, jest połączenie obu jednostek w celu zwiększenia efektywności i spójności działań, a także uproszczenia struktury zarządzania. Nowopowstała instytucja będzie mogła przygotowywać ofertę w sposób skoordynowany, spójny i bardziej atrakcyjny niż do tej pory.
Planowane korzyści wynikające z połączenia obu gminnych instytucji kultury:
1. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności utworzonej jednostki.
2. Zapewnienie koordynacji działań podejmowanych w obszarze animacji kultury, rekreacji i sportu.
3. Zwiększenie skuteczności i wydajności kadry zarządzanej przez jednego pracodawcę zagwarantuje racjonalne wykorzystanie potencjału ludzkiego.
4. Efektem lepszego wykorzystania zasobu ludzkiego będzie bogatsza oferta kulturalna dla mieszkańców gminy.
5. Efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej i mienia instytucji.
6. Wypracowanie i realizowanie spójnej i realnej wizji rozwoju animacji kulturalnej, rekreacji i sportu na obszarze gminy.
7. Stworzenie wizji rozwoju zarówno całej instytucji jak i wiodących obszarów poszczególnych obiektów (Grodzisko, sala wystawienniczo-konferencyjna, poszczególne świetlice) przy zachowaniu odrębności tematycznej.
8. Zwiększenie szans na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania – połączona instytucja stanie się znaczącym partnerem i ośrodkiem kulturalnym Pomorza Środkowego.
9. Zwiększenie zdolności reagowania na istniejące lub pojawiające się impulsy i wyzwania wynikające z potrzeb mieszkańców gminy połączonej instytucji.
10. Zmniejszenie kosztów ponoszonych łącznie na administrację pozwoli na zwiększenie środków przeznaczonych na działalność merytoryczną.

Opublikował: Magdalena Cholewa
Publikacja dnia: 25.10.2019

Dokument oglądany razy: 5132
« inne aktualności